Hướng dẫn chuyển trường tiểu học trên phần mềm eSAMS

Thứ tư - 28/11/2018 18:54
Hướng dẫn chuyển trường tiểu học trên phần mềm eSAMS
Chuyển trường tiểu học trên phần mềm eSAMS
Tài liệu này nhằm mục đích giúp nhà trường có thể nắm được các bước khi thực hiện chuyển trường và thực hiện chuyển trường trên phần mềm eSams một cách dễ dàng hơn.
Một số lưu ý khi thực hiện chuyển trường như sau:
·         Trường hợp muốn chuyển học sinh đi đầu năm: Cấu hình HK1, chọn thời điểm chuyển trường là “Đầu năm học”.
·         Trường hợp muốn chuyển học sinh đi giữa học kì 1: Cấu hình HK1 chọn thời điểm chuyển trường là “Trong năm học” và chọn kì chuyển đến trường mới trong thông tin chuyển đến mà HK1.
·         Trường hợp muốn chuyển học sinh đi đầu HK2: Cấu hình HK1 chọn thời điểm chuyển trường là “Trong năm học” và chọn kì chuyển đến trường mới trong thông tin chuyển đến mà HK2.
·         Trường hợp muốn chuyển học sinh đi giữa HK2: Cấu hình HK2 chọn thời điểm chuyển trường là “Trong năm học” và chọn kì chuyển đến trường mới trong thông tin chuyển đến mà HK2.
  
2      CHUYỂN TRƯỜNG ĐI NỘI TỈNH THCS

Các bước thực hiện:
·         Bước 1: Trường đi tạo yêu cầu chuyển trường đi nội tỉnh.
·         Bước 2: Trường đi chuyển hồ sơ qua trường đến
·         Bước 3: Trường đến tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đến
2.1    Tạo yêu cầu chuyển trường đi nội tỉnh

·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Yêu cầu chuyển trường nội tỉnh_THCS
Màn hình nhập thông tin chuyển trường sẽ hiển thị như sau:

Tại đây nhà trường cần lựa chọn Thời điểm chuyển trường, nhập các thông tin người yêu cầu và thông tin học sinh cùng thông tin chuyển đến trường mới của học sinh:

Sau khi đã hoàn thiện đủ các thông tin chuyển trường, nhà trường nhấn   để lưu lại thông tin đơn chuyển trường của học sinh.
Như vậy, nhà trường đã hoàn thiện bước tạo đơn chuyển trường của học sinh.
Lúc này hồ sơ chuyển trường đang ở bước xử lý hiện tại là: “Học sinh nộp đơn”.
2.2    Chuyển hồ sơ qua trường đến

·         Mô tả: Sau khi tạo đơn chuyển trường của học sinh xong, trường đi cần thực hiện chuyển bước hồ sơ sang bước xử lý: “Chuyển hồ sơ qua trường đến” để trường đến có thể tiếp nhận hồ sơ.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Quản lý học sinh chuyển đi
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nhà trường nhấn nút “Học sinh nộp đơn” và chuyển bước hồ sơ sang bước “Chuyển hồ sơ qua trường đến”.
2.3    Trường đến tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đến

·         Mô tả: Sau khi trường đi đã tạo hồ sơ chuyển trường và thực hiện chuyển hồ sơ sang trường đến, trường đến sẽ thực hiện chuyển hồ sơ sang bước “Trường đến tiếp nhận hồ sơ” để tiếp nhận học sinh về trường mình hoặc “Từ chối” để kết thúc hồ sơ chuyển trường.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đến/ Quản lý học sinh chuyển đến
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nếu tiếp nhận học sinh: nhà trường nhấn nút “Chuyển hồ sơ qua trường đến” và chọn “Trường đến tiếp nhận học sinh” để chuyển bước hồ sơ chuyển trường sang bước: “Trường đến tiếp nhận học sinh”.
Nếu từ chối học sinh: nhà trường nhấn nút “Chuyển hồ sơ qua trường đến” và chọn “Trường đến từ chối” để chuyển bước hồ sơ chuyển trường sang bước: “Trường đến từ chối”.
3      CHUYỂN TRƯỜNG ĐI NGOẠI TỈNH THCS

Các bước thực hiện:
·         Bước 1: Trường đi tạo yêu cầu chuyển trường đi ngoại tỉnh.
·         Bước 2: Trường đi trả hồ sơ học sinh
3.1    Tạo yêu cầu chuyển trường đi tỉnh ngoài

·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Yêu cầu chuyển trường ra ngoại tỉnh_THCS
Màn hình nhập thông tin chuyển trường sẽ hiển thị như sau:


Sau khi đã hoàn thiện đủ các thông tin chuyển trường, nhà trường nhấn   để lưu lại thông tin đơn chuyển trường của học sinh.
Như vậy, nhà trường đã hoàn thiện bước tạo đơn chuyển trường của học sinh.
Lúc này hồ sơ chuyển trường đang ở bước xử lý hiện tại là: “Học sinh nộp đơn”.
3.2    Trường đi trả hồ sơ học sinh

·         Mô tả: Sau khi tạo đơn chuyển trường của học sinh xong, trường đi cần thực hiện chuyển bước hồ sơ sang bước xử lý: “Trường đi trả hồ sơ cho học sinh” để chuyển trường cho học sinh.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Quản lý học sinh chuyển đi
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nhà trường nhấn nút “Học sinh nộp đơn” và chuyển bước hồ sơ sang bước “Trường đi trả hồ sơ cho học sinh” để hoàn thiện chuyển trường cho học sinh.
4      CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN TỪ TỈNH NGOÀI THCS

Các bước thực hiện:
·         Bước 1: Trường đến tạo yêu cầu chuyển trường đến từ tỉnh ngoài.
·         Bước 2: Trường đến tiếp nhận hồ sơ học sinh
4.1    Tạo yêu cầu chuyển trường đến từ tỉnh ngoài

·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đến/ Yêu cầu của học sinh từ tỉnh ngoài chuyển vào HN_THCS
Màn hình nhập thông tin chuyển trường sẽ hiển thị như sau:

Sau khi đã hoàn thiện đủ các thông tin chuyển trường, nhà trường nhấn   để lưu lại thông tin đơn chuyển trường của học sinh.
Như vậy, nhà trường đã hoàn thiện bước tạo đơn chuyển trường của học sinh.
Lúc này hồ sơ chuyển trường đang ở bước xử lý hiện tại là: “Học sinh nộp đơn”.
4.2    Trường đến tiếp nhận hồ sơ chuyển trường

·         Mô tả: Sau khi tạo đơn chuyển trường của học sinh xong, trường đi cần thực hiện chuyển bước hồ sơ sang bước xử lý: “Trường đi trả hồ sơ cho học sinh” để chuyển trường cho học sinh.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Quản lý học sinh chuyển đến
 
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nhà trường nhấn nút “Học sinh nộp đơn” và chuyển bước hồ sơ sang bước “Trường đến tiếp nhận học sinh” để hoàn thiện chuyển trường cho học sinh.
4.3     Nhập điểm trung bình học kỳ cho học sinh

Mô tả:   Ban giám hiệu thực hiện xếp lớp cho học sinh chuyển đến.
Chọn đường dẫn:   Giáo dục và Đào tạo/ học sinh/ quản lý hồ sơ học sinh của nhà trường   .
Người dùng nhập tên học sinh   --> chọn Khối lớp   --> nhấn nút    phần mềm sẽ hiện học sinh thỏa điều kiện lọc

Nhấn đúp vào học sinh. Màn hình sau xuất hiện:

Cập nhật các thông tin của học sinh. Chuyển sang thẻ ‘Quá trình học tập’   --> nhấn chuột phải   --> chọn ‘Thêm’. Màn hình sau xuất hiện:

Giáo viên nhập điểm của học sinh vào phần mềm. Sau khi nhập xong, nhấn      để lưu.
5      HỦY YÊU CẦU CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN

·         Mô tả: Sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đến của học sinh xong, trường đến có thể thực hiện xóa yêu cầu chuyển trường cho học sinh. Để thực hiện, nhà trường chuyển bước hồ sơ sang bước xử lý: “Hủy yêu cầu chuyển trường” để hủy yêu cầu chuyển trường cho học sinh.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đến/ Quản lý học sinh chuyển đến
·         Lưu ý: Chức năng “Hủy yêu cầu chuyển trường” chỉ dành cho trường đến sau khi đã thực hiện xong bước “Tiếp nhận học sinh” hoặc trường đi trong trường hợp chuyển học sinh đi tỉnh ngoài.
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nhà trường nhấn nút “Trường đến tiếp nhận học sinh” và chuyển bước hồ sơ sang bước “Hủy yêu cầu chuyển trường” để hủy yêu cầu chuyển trường cho học sinh.
6      HỦY YÊU CẦU CHUYỂN TRƯỜNG ĐI TỈNH NGOÀI

·         Mô tả: Sau khi trả hồ sơ chuyển trường đi của học sinh xong, trường đi có thể thực hiện xóa yêu cầu chuyển trường cho học sinh. Để thực hiện, nhà trường chuyển bước hồ sơ sang bước xử lý: “Hủy yêu cầu chuyển trường” để hủy yêu cầu chuyển trường cho học sinh.
·         Chọn đường dẫn: Giáo dục và đào tạo/ Học sinh/ Biến động/ Chuyển trường đi/ Quản lý học sinh chuyển đi
Nhà trường lưu ý chọn đúng bước xử lý hiện tại của hồ sơ chuyển trường hoặc không chọn bước xử lý hiện tại, khoảng thời gian làm yêu cầu và nhấn   sẽ hiển thị ra những hồ sơ thỏa mãn điều kiện lọc của nhà trường:

Tại đây, nhà trường có thể kích đúp vào hồ sơ chuyển trường cần xử lý hoặc kích chuột phải vào dòng hồ sơ cần xử lý và Chọn nhấn   sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ chuyển trường như sau:

Nhà trường nhấn nút “Trường đi trả hồ sơ cho học sinh” và chuyển bước hồ sơ sang bước “Hủy yêu cầu chuyển trường” để hủy yêu cầu chuyển trường cho học sinh.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

29

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 17 | lượt tải:19

6a

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Thành Phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 03/04/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:30

4282

4282

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:12

3672

3672

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:10

1323

1323

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:12

479

479

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:12

380

380

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:12

151

151

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:8

788-Sl-UBND

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên tiểu học,mầm non từ hạng IV lên hạng III năm 2018

Thời gian đăng: 11/12/2018

lượt xem: 35 | lượt tải:18

HDWEB

Hướng dẫn quản trị website nhà trường

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 34 | lượt tải:23
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,658
  • Tháng hiện tại39,424
  • Tổng lượt truy cập616,787
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây