QUY CHẾ LÀM VIỆC

UBND HUYỆN QUỐC OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI SƠN B              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI SƠN B - QUỐC OAI
Năm học 2018 – 2019
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-THSSB  ngày    tháng 9  năm 2018)

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
- Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ cụ thể, quan hệ công tác của các thành viên trong trường .
- Các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường chịu sự điều chỉnh của qui chế này
- C¸c qui ®Þnh chung vÒ nhµ tr­êng thùc hiÖn theo LuËt gi¸o dôc n¨m 2005, ®iÒu lÖ tr­êng tiÓu häc n¨m 2010 kh«ng nh¾c l¹i trong qui chÕ nµy..
Điều 2: Nguyên tắc làm việc.
 Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo:
     1/ Hiệu trưởng tập trung quản lý chỉ đạo toàn diện mọi nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.
     2/ Phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể BGH đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các thành viên trong HĐSP.
     3/ Thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện uỷ - UBND Huyện, sự chỉ đạo chuyên môn của phòng GD&ĐT.
    4/ Trong phân công làm việc, đầu việc được giao cho người phụ trách phải chịu trách nhiệm, cấp trên không làm thay việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay việc cá nhân. Công việc được giao cho các tổ thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm.
    5/ Đánh giá năng lực công tác dựa trên kết quả công việc được giao và việc tuân thủ quy chế chuyên môn.
CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC.
Điều 3:Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của hiệu trưởng,Phiệu trưởng
a/ Hiệu trưởng Phụ trách chung
Hiệu trưởng là người lãnh đạo và điều hành công việc của nhà trường, giải quyết công việc được quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của hiệu trưởng theo Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 và Điều lệ trường tiểu học. Là người chịu trách nhiệm cao nhất trước lãnh đạo các cấp về mọi hoạt động của nhà trường. Điều hành toàn bộ công việc và hoạt động của nhà trường. Quyết định mọi mặt về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 * Trực tiếp là: Chủ tịch HĐKH, HĐTĐKT, HĐKL, Hội đồng xét nâng lương và Hội đồng tuyển sinh.
- Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các cuộc thi.
- Chủ tài khoản của đơn vị.
 * Trực tiếp thực hiện:
1.  Chuyên môn:
- Phụ trách chuyên môn chính khối 1,2 ra đề duyệt đề kiểm tra khối 1,2
- Giảng dạy khối 1,2,3 mỗi tuần 2 tiết.
- Trong năm học dự giờ ít nhất mỗi giáo viên 1tiết.(Mỗi tuần 1/tiết theo QĐ)
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra sư phạm,chuyên đề  các bộ phận.
- Chỉ đạo tổ chức thi đua của giáo viên nhân viên và học sinh;
- Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy;
2.  Nhân sự: Phụ trách công tác tổ chức trong nhà trường
- Phân công nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng. Bổ nhiệm, chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng ban, Trưởng bộ phận, giáo viên chủ nhiệm…
- Thành lập các hội đồng, các tổ chuyên môn, các bộ phận.
- Quản lý giáo viên, nhân viên trong các hoạt động giáo dục và những hoạt động khác có liên quan.
- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế hàng năm; Ký hợp đồng giáo viên, nhân viên làm việc với nhà trường; Phân công người hướng dẫn tập sự cho viên chức hợp đồng làm việc lần đầu;  Ký đồng ý cho giáo viên được thuyên chuyển;
- Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của  Phó Hiệu trưởng và các giáo viên, nhân viên cuối năm học. Đề nghị cấp trên khen thưởng và kỷ luật giáo viên, nhân viên;
- Xây dựng đội ngũ Hội đồng sư phạm đoàn kết.
- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, nhân viên;
- Duyệt nghỉ phép giáo viên, nhân viên. Đề nghị lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép giáo viên, nhân viên nghỉ.
- Xây dựng các loại hình lớp học; Quyết định biên chế lớp, học sinh, học sinh chuyển đi, chuyển đến.
3.  Kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch năm, tháng và tổ chức thực hiện; Ấn định lịch công tác hàng tháng, hàng tuần. Phối hợp điều hòa các hoạt động giáo dục trong trường;
- Xây dựng quy chế hoạt động bộ máy nhà trường và các bộ phận khác.
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và chiến lược phát triển, tầm nhìn dài hạn của nhà trường.
- Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh vào lớp 1
- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục của nhà trường theo đúng tinh thần nhiệm vụ năm học.
4. Hồ sơ:
- Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn
- Kiểm tra và phê duyệt giáo án của giáo viên
- Ký giấy khen thưởng học sinh.
- Ký học bạ trang đầu khối 1 và phê duyệt học bạ khối 5.
- Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, sổ nghị quyết HĐSP, phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản lý học sinh, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý công văn đi đến.
- Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục.
- Phụ trách các loại báo cáo, thống kê liên quan đến thông tin quản lý của đội ngũ CB, GV, NV trong nhà trường.
5. Tài chính, tài sản, CSVC thiết bị:
- Quản lý tất cả các loại kinh phí, các loại quỹ theo qui định.
- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ; Lập dự toán và quyết toán chi thu hàng năm.
- Quyết định việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, CSVC trong nhà trường.
- Chỉ đạo thực hiện kiểm kê tài sản, thiết bị hàng năm. Phụ trách công tác báo cáo thống kê, kiểm kê, kiểm tra về tài chính, CSVC.
- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
6. Hội họp:
- Trực tiếp chỉ đạo và đánh giá, triển khai kế hoạch đối với học sinh trong giờ chào cờ đầu tuần.
-Tổ chức các hội nghị GV, nhân viên, hội nghị liên tịch định kỳ và bất thường.
- Đầu năm học tổ chức hội nghị viên chức để báo cáo tình hình mọi mặt của nhà trường và thu thập ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường;
- Triệu tập và chủ trì họp lực lượng cốt cán để trao đổi và phối hợp công tác trong các phong trào thi đua một cách toàn diện;
- Chủ trì các cuộc họp HĐSP để triển khai kế hoạch, lấy ý kiến đóng góp, trao đổi biện pháp thực hiện kế hoạch, bàn bạc hướng giải quyết các sự việc;
- Chủ trì các cuộc họp Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng thi đua, khen thưởng vào cuối học kỳ, cuối năm học, Hội đồng kỷ luật giáo viên, nhân viên, HS.
7. Đối ngoại:
- Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.
- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong huyện. Tạo mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;
- Chủ động trao đổi và phối hợp công tác với Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên;
- Thực hiện nghị quyết của Chi bộ hàng năm. Phối hợp với Chi bộ cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM trong nhà trường.
- Kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT Quốc Oai và lãnh đạo UBND xã Sài Sơn trong giải quyết công việc hàng năm hoặc đột xuất.
8. Phụ trách và theo dõi:
- Hoạt động của tổ 1,2,3
- Tổ văn phòng.
- Trực tiếp sinh hoạt cùng tổ 1,2,3   
- Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách liên quan đến nhà trường.
        -  Hiệu trưởng giao cho phó hiệu trưởng giải quyết công việc khi cần thiết.
        -  Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết công việc của phó hiệu trưởng khi phó hiệu trưởng vắng mặt.
b/Trách nhiệm, phạm vi giải quyết của phó hiệu trưởng:
 1.Nhiệm vụ chung
Phó hiệu trưởng được hiệu trưởng phân công phụ trách một số công việc trong phạm vi của nhà trường.
- Tham mưu cho hiệu trưởng về mọi hoạt động của nhà trường.
- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công
- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao
- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng uỷ quyền
- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đôn đốc phần việc được giao quản lý chỉ đạo.
- Được sử dụng quyền hạn của hiệu trưởng trong việc giải quyết công việc trong lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng những vấn đề đó.
- Cùng hiệu trưởng quản lí các loại hồ sơ của nhà trường.
- Mỗi tuần dự giờ ít nhất 2 tiết
2.Nhiệm vụ cụ thể
+  Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trong việc kiểm tra nội bộ, duyệt kế hoạch dạy học, kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên: lịch báo giảng, sổ dạy bù, sổ bồi dưỡng, giáo án. Kiểm tra chuyên cần, tiến độ chương trình
+  Quản lý các loại hồ sơ:
 - Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.
-  Sổ đăng bộ
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến;
- Sổ theo dõi chất lượng học sinh;
- Sổ điểm điện tử; phần mềm quản lý học sinh
- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý dữ liệu CBGVNV (PMIS), dữ liệu học sinh (EMIS)
- Sổ quản lý học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên;
- Học bạ học sinh;  Sổ theo dõi chất lượng.
- Hồ sơ phổ cập giáo dục;
- Hồ sơ y tế, theo dõi sức khoẻ học sinh.
- Hồ sơ quản lý, sử dụng đồ dùng thiết bị.
- Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.
- Xây dựng báo cáo hàng tháng của nhà trường với phòng GD&ĐT.
- Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật.
+ Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công định mức lao động và lập kế hoạch giảng dạy (TKB) cho giáo viên toàn trường.
- Chủ trì các cuộc họp Hội đồng trường,
+ Trực tiếp phụ trách việc tuyển sinh lớp 1.
- Quản lý nền nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện đúng các qui chế, chỉ thị, qui định và các văn bản chỉ đạo về hoạt động chuyên môn;
- Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.
- Trực tiếp xây dựng hồ sơ dạy học buổi 2. 
- Trực tiếp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch các kỳ thi cấp trường của GV và học sinh, các kỳ kiểm tra cuối kỳ của học sinh.
- Trực tiếp chỉ đạo các cuộc thi GVDG theo chủ đề, năng khiếu của hs.
- Giảng dạy khối 4,5 mỗi tuần 4 tiết, ra đề duyệt đề kiểm tra khối 3,4,5
- Kiểm tra và phê duyệt giáo án của GV
- Phụ trách công tác trí dục, đánh giá xếp loại học sinh. Phụ trách công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Phụ trách các loại báo cáo, thống kê liên quan đến tình hình chất lượng giáo dục, chất lượng hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên.
- Ký ban hành các loại văn bản, kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền. Kiểm tra ký học bạ hs khối 2,3,4 và ký học bạ các lớp Ký duyệt các văn bản chuyên môn và bộ phận thư viện, TDTT.
- Phối hợp với các đồng chí trong ban lãnh đạo trường, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.
- Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá chuẩn giáo viên, viên chức hàng năm.
- Sơ kết tổng kết công tác được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng, học kì, năm học và trong các cuộc họp của nhà trường .
- Sinh hoạt chuyên môn, hành chính đoàn thể với tổ khối 4,5
+  Phụ trách, theo dõi và phê duyệt kế hoạch các bộ phận, các hoạt động: Y tế học đường, thư viện, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Theo dõi công tác chủ nhiệm lớp và tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên trong công tác chủ nhiệm để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá viên chức hàng năm.
Liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thống nhất kế hoạch phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
Điều 4: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của tổ trưởng chuyên môn:
1- Cơ cấu tổ chức:
         a/ CBQL - Giáo viên trong trường được biên chế thành 3 tổ chuyên môn:
- Tổ 1: Gồm 8 thành viên
- Tổ 2,3: Gồm 14 thành viên
- Tổ 4,5: Gồm 14 thành viên.
          b- Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng và một tổ phó chịu sự quản lí chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
2- Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ và quyền hạn:
a- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ từng tháng và năm học.
          b- Hướng dẫn xây dựng và quản lí kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình và kế hoạch của nhà trường.
c- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kì hạn..
          d- Tham gia đánh giá, xếp loại thành viên của tổ, ghi kết quả thanh tra, kiểm tra giáo viên vào hồ sơ.
          e- Kiểm tra thường xuyên hồ sơ chuyên môn của các thành viên trong tổ.
f- Thường xuyên quan tâm đến chất lượng học sinh năng khiếu, học sinh tiếp thu chậm các môn do tổ viên của tổ giảng dạy, tham mưu đề xuất, kiến nghị và đưa ra giải pháp về các vấn đề này với lãnh đạo nhà trường.
          g- Phân công chuyên môn cho giáo viên khi BGH đồng ý cho giáo viên nghỉ.
h- Đề xuất khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên của tổ.
k- Là thành viên HĐKT, HĐKL, HĐKH, Ban tuyển sinh của nhà trường.
            e-Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với hiệu trưởng lãnh đạo nhà trường.
          m- Lưu trữ hồ sơ của tổ đúng quy định và khoa học.
3- Tổ phó tổ chuyên môn có nhiệm vụ và quyền hạn:
+ Có trách nhiệm giúp tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn: từ điểm a đến điểm h.
Điều 5: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của tổ trưởng văn phòng   
Tổ Văn phòng: Gồm 7 thành viên.
1/Tổ trưởng văn phòng do hiệu trưởng bổ nhiệm & giao nhiệm vụ đầu năm học
2/ Tổ trưởng văn phòng có nhiệm vụ và quyền hạn:
- Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng việc điều hành hoạt động tổ văn phòng.
- Hội ý các tổ viên, kiểm điểm công việc hàng tuần
- Thường xuyên kiểm tra nề nếp văn phòng trong nhà trường.
- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về các vấn đề phát sinh trong hoạt động của nhà trường.
- Đề xuất khen thưởng, kỉ luật nhân viên.
- Được phép giải quyết cho nhân viên nghỉ đột xuất và chịu trách nhiệm phân công việc đó.
- Thường xuyên báo cáo với hiệu trưởng về công tác văn phòng, vệ sinh, CSVC.
Điều 6: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Tổng phụ trách Đội.
a- Tổng phụ trách Đội do hiệu trưởng quyết định phân công làm nhiệm vụ công tác Đội trong năm học.
b- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của tổng phụ trách:
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, đợt thi đua, kì và năm học của Liên Đội theo kế hoạch của Hội đồng Đội huyện, của nhà trường và của Chi Đoàn.
- Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Liên Đội và công tác thi đua của học sinh.
          - Điều hành hoạt động Đội thông qua đội ngũ GVCN, BCH Liên Đội và BCH chi đội các lớp.
 - Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về vấn đề học sinh, đề xuất với hiệu trưởng công tác quản lý, giáo dục học sinh.
          - Thường xuyên báo cáo với hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm của GVCN và hoạt động của BCH chi đội các lớp.
- Phụ trách học sinh về các lĩnh vực văn nghệ, công trình măng non và các công tác xã hội khác.
- Là phó CTHĐ khen thưởng, kỷ luật học sinh.
-Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để giải quyết các vấn đề nảy sinh của học sinh.
- Phối hợp tốt với GVCN trong vấn đề quản lý học sinh, giáo dục học sinh cá biệt, nề nếp, nội quy,của nhà trường, liên đội.
- Sử dụng hiệu quả và quản lý tốt phòng đội của nhà trường.
- Quản lý tốt trang thiết bị của Đội.
- Quản lý và sử dụng đúng nguyên tắc, hiệu quả quỹ Đội.
- Thường trực giải quyết các vấn đề của học sinh, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh.
Điều 7: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của GVCN:
- GVCN do hiệu trưởng phân công công việc đầu năm học.
- Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của GVCN:
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp hàng tuần, hàng tháng, hàng kì và năm học theo kế hoạch hoạt động của Liên Đội và của nhà trường.
+ Hàng tuần tiến hành sơ kết, đánh giá hoạt động của lớp, đề ra kế hoạch tuần tiếp theo.
           + Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp.
+ Thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh, báo cáo tình hình của lớp với hiệu trưởng
+ Cố vấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lớp để hoạt động hiệu quả.
+ Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kì và cuối năm học, đề nghị khen thưởng, kỉ luật học sinh, hoàn chỉnh việc ghi học bạ của học sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đó.
+ Được quyền cho cá nhân học sinh nghỉ học không quá ba ngày, đồng thời báo cáo hiệu trưởng.
+ Được đề xuất, kiến nghị miễn giảm các khoản thu.
+ Thực hiện việc thu nộp các khoản thu đúng quy định.
Điều 8: Trách nhiệm phạm vi giải quyết công việc của giáo viên chuyên biệt.
(GV Tiếng Anh; Tin học, Thể dục, Mỹ thuật)
- Dạy học theo chương trình, kế hoạch giáo dục, soạn bài, dạy thực hành, kiểm tra, đánh giá theo quy định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ.
- Thực hiện đúng nội quy, quy định của ngành và nhà trường.
- Thực hiện quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lí.
- Phối hợp với GVCN & học sinh tham gia các kỳ thi trong lĩnh vực chuyên môn mình dạy.
- Chịu trách nhiệm quản lí học sinh trong giờ dạy của mình và trong các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra vở ghi, vở bài tập của học sinh theo định kì tháng.
- Sử dụng và bảo quản tốt đồ dùng dạy học, để đúng nơi quy định.
- Tích cực sử dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học.
- Nâng cao ý thức và chất lượng các đợt hội giảng, thao giảng,
- Nghiêm túc trong coi thi, kiểm tra đánh giá học sinh, đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Dự giờ hữu nghị thường xuyên, đảm bảo ít nhất 01 tiết/tuần.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với tổ trưởng và BGH.
Điều 9: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các giáo viên sử dụng các phòng học bộ môn:
Hiệu trưởng phân công giáo viên phụ trách chính để sử dụng và quản lý các phòng học bộ môn như sau:
+ Phòng môn tin học: Đồng chí Dương Đức Tuấn
Ngoài việc thực hiện điều 8, các giáo viên phụ trách các phòng học bộ môn có trách nhiệm:
- Thực hiện đúng nội quy các phòng học bộ môn.
- Sử dụng phòng bộ môn đúng mục đích.bảo quản tốt, vệ sinh sạch sẽ
Điều 10: Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của kế toán:
- Phụ trách công tác kế toán theo đúng luật kế toán, luật ngân sách.
- Tham mưu đề xuất với chủ tài khoản về quản lí và sử dụng ngân sách tài chính, tài sản cuả nhà trường
- Đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
- Quản lí tài sản của nhà trường qua hệ thống hồ sơ, sổ sách.
- Đảm nhiệm công tác Bảo hiểm y tế học sinh, Bảo hiểm toàn diện học sinh, Bảo hiểm người lao động, có hỗ trợ của đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc.
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng về các công việc đột xuất.
Điều 11: Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Nhân viên
 a/ Nhân viên Thư viện – Thiết bị Nguyễn Thị Hà
- Quản lí tốt các loại sách.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách thư viện.
- Xây dựng kế hoạch tham mưu để xây dựng thư viện chuẩn năm học 2018 –
2019, bổ sung đầu sách kịp thời để phục vụ chuyên môn
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng về các công việc đột xuất.
+ Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí, mượn trả thiết bị.
+ Cùng giáo viên bộ môn quản lí, sử dụng đồ dùng hiệu quả.
+ Báo cáo thường xuyên với lãnh đạo về tình hình thiết bị,
+ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hao hụt, mất mát do cá nhân gây ra.
- Ứng dụng một số phần mềm quy định.
- Soạn thảo văn bản, phô tô tài liệu của nhà trường.
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng về các công việc đột xuất.
- Thường xuyên VS,sắp xếp, thu dọn phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
          - Đưa, đón học sinh, giáo viên tham gia một số cuộc thi
b/Nhân viên Thủ quỹ Nguyễn Thị Sâm
- Quản lí toàn bộ nguồn quỹ của nhà trường theo đúng quy định.
-Tuyệt đối không cho vay, tạm ứng khi chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản.
- Thanh toán nhanh gọn khi chứng từ chi hợp lệ.
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng về các công việc đột xuất.
- Thường xuyên vệ sinh,sắp xếp, thu dọn phòng làm việc ngăn nắp, gọn
- Soạn thảo văn bản, phô tô tài liệu của nhà trường.
          - Đưa, đón học sinh, giáo viên tham gia một số cuộc thi
Điều 12: Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của nhân viên hợp đồng 68.
 a/ Nhân viên Nguyễn Thị Bích Ngọc kiêm công việc của  Y tế học đường.
- Đảm bảo đúng nguyên tắc, chức trách, nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu ban đầu cho giáo viên và học sinh toàn trường.
- Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách đúng đặc thù chuyên môn, khoa học
- Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh định kì cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tễ. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra khối phòng làm việc và khu vực vệ sinh (trong và ngoài phòng, đặc biệt là phòng vệ sinh), vệ sinh giường bệnh, dụng cụ y tế, bảo quản tốt trang thiết bị y tế.
- Không để có hiện tượng giáo viên, nhân viên ăn vặt tại phòng y tế.
- Tham mưu với hiệu trưởng về việc bổ sung dụng cụ y tế và cơ số thuốc phù hợp.
- Quản lý, sử dụng tủ thuốc phù hợp, chặt chẽ.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra vệ sinh các phòng học, các khu vệ sinh chung, đặc biệt là vệ sinh cá nhân của h/s hàng ngày, đồng thời có sổ theo dõi và báo cáo kịp thời với BGH, đ/c Tổng phụ trách để đánh giá thi đua hàng tuần của học sinh giữa các khối lớp.
- Phụ trách cam kết phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Kiểm tra ,giám sát nguồn nước uống của học sinh, ánh sáng trong các phòng học báo cáo kịp thời với BGH.
- Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Tham gia phục vụ học sinh trong các buổi lao động, hoạt động tập thể của nhà trường.
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng khi có công việc đột xuất.
 b/ Nhân viên Nguyễn Thị Ngân kiêm công việc văn thư.
- Chuyển công văn đi, công văn đến; Quản lý con dấu của nhà trường; Nhận, gửi công văn điện tử; Quản lý công văn đến.
- Kiểm tra thư  điện tử hàng ngày và in văn bản trình HT xử lý kịp thời.
- Soạn thảo văn bản, phô tô tài liệu của nhà trường.
- Đảm trách phô tô bài kiểm tra, chịu trách nhiệm trước HT về tính bảo mật.
- Ứng dụng một số phần mềm quy định. Hồ sơ trường,Esam, EMis…..
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng về các công việc đột xuất.
- Thường xuyên VS,sắp xếp, thu dọn phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
          - Đưa, đón học sinh, giáo viên tham gia một số cuộc thi .
 c/ Nhân viên Đỗ Thị Thúy kiêm công việc Thủ Quỹ Bán trú.
- Thu tiền  theo QĐ 51/2013 (Bán trú, tiền ăn, tiền trông nuôi, CSVC ban đầu, nước uống tinh khiết học sinh) thu từ phụ huynh học sinh, trả phiếu thu.
-Quản lí toàn bộ nguồn quỹ của khối bán trú nhà trường theo đúng quy định.
-Tuyệt đối không cho vay, tạm ứng khi chưa có sự đồng ý của chủ tài khoản.
- Thanh toán nhanh gọn khi chứng từ chi hợp lệ.
- Ứng dụng một số phần mềm quy định.
- Soạn thảo văn bản, phô tô tài liệu của nhà trường.
- Chịu sự phân công của hiệu trưởng, tổ trưởng về các công việc đột xuất.
- Thường xuyên VS,sắp xếp, thu dọn phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
          - Đưa, đón học sinh, giáo viên tham gia một số cuộc thi
d/ Nhân viên Lê Thị Phương công việc
- Dọn dẹp,vệ sinh phòng BGH, khu hiệu bộ, phòng hội đồng
- Đón tiếp khách của nhà trường.
- Quản lý ghế ngồi của học sinh.
- Đưa, đón học sinh tham gia một số cuộc thi trong huyện
(TDTT, Văn Nghệ, h/s giỏi…).
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGH và tổ trưởng.
 Điều 14: Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của nhân viên bảo vệ
- Bảo vệ nhà trường. mỗi đồng chí trực 12 tiếng/ngày.
- Quản lí tài sản nhà trường đã được phân nhiệm, chịu trách nhiệm bồi thường 100% trang thiết bị, CSVC của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong giờ học (không ra khỏi cổng trường khi không biết lý do)
- Quản lý tốt sự ra vào nhà trường của người ngoài nhà trường.
- Quản lý hệ thống ánh sáng ở khu nhà tập thể thao.
- Trực trống trường đúng giờ giấc quy định.
- Báo cáo với BGH,về vấn đề hỏng các thiết bị, đồ dùng trong phạm vi cho phép và báo cáo với Tổng Phụ trách về vấn đề an ninh trật tự của học sinh.
- Làm các công việc khác theo sự điều hành của hiệu trưởng.
Điều 15: Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của giáo viên trực tuần.
* Mỗi tuần có 02 giáo viên tham gia trực tuần, với các nhiệm vụ sau:
- Mỗi giáo viên theo dõi 2 đến 3 khối (khối 1,2,3 và 4,5).
- Thời gian: Từ 15' đầu giờ đến hết buổi học trong tuần.
-  Nội dung: theo dõi sĩ số, nề nếp, ý thức, chấm điểm giờ chào cờ... của học sinh, ; nề nếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên...sau đó ghi vào 3 loại sổ sau:
+ Sổ theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày.
+ Sổ nhật kí hàng ngày.
+ Sổ trực tuần (tổng hợp điểm trung bình trong sổ  theo dõi ngoài giờ của Sao đỏ + đánh giá của 2 giáo viên trực tuần Þ Tổng hợp, xếp loại và thông qua giờ chào cờ).
* Lưu ý: giáo viên trực tuần không tự ý đổi, nhờ hoặc nghỉ trực khi chưa được sự đồng ý của BGH.
Điều 16: Mối quan hệ giữa các thành viên khi giải quyết công việc:
          - Mọi thành viên của nhà trường chịu sự quản lí trực tiếp, phân công và điều hành công việc của hiệu trưởng.
  - Thành viên của đơn vị, tổ chức nào phải chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, tổ chức đó.
  - Đối với công việc chung của nhà trường, các tổ trưởng, trưởng đoàn thể tham mưu đề xuất nhân sự với hiệu trưởng phân nhiệm hợp lí.
  - Đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa đội ngũ GVCN và tổ chức Đoàn - Đội.
  - Hiệu trưởng có trách nhiệm thu thập và xử lí thông tin từ mọi thành viên trong nhà trường.
CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 Điều 17: Các loại chương trình công tác
 1- Chương trình công tác trong nhà trường gồm:
- Kế hoạch tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.
- Kế hoạch năm học của bộ phận chuyên môn.
- Kế hoạch năm học của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể.
- Kế hoạch hoạt động của chi đội & kế hoạch của GVCN.
2- Chương trình công tác học kì:
 Là cụ thể hoá các loại chương trình công tác năm được quy định trong từng
học kì và những công việc bổ sung điều chỉnh giải quyết trong học kì.
3- Chương trình công tác tháng:
Là cụ thể hoá các loại chương trình công tác trong từng tháng của học kì và
những công việc cần điều chỉnh bổ sung giải quyết trong tháng.
4- Chương trình công tác tuần:
-Là công việc hàng ngày trong tuần được thể hiện trên bảng tin phòng HĐồng.
- Là lịch báo giảng của Giáo viên.
Điều 18: Trình tự xây dựng chương trình công tác:
1-  Xây dựng chương trình công tác năm:
         - Đầu tháng 9, hiệu trưởng xây dựng xong dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường, trưởng đoàn thể, tổ trưởng và thành viên hội đồng trường góp ý dự thảo kế hoạch; Tiếp tục hoàn thiện để phòng GD- ĐT phê duyệt.
- Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn căn cứ xây dựng kế hoạch của tổ. Hiệu trưởng duyệt kế hoạch các tổ chức trước 1/10.
- Kế hoạch năm học của nhà trường được thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức
 2- Xây dựng kế hoạch tháng:
           Kế hoạch tháng được các tổ chức xây dựng xong trước ngày 2 hàng tháng.
3- Xây dựng kế hoạch tuần:
- Kế hoạch tuần của nhà trường và lịch báo giảng của giáo viên được xây dựng trước  thứ 2 hàng tuần.
Điều 19: Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác:
 1- Định kì hàng tháng, kì, năm học, trên cơ sở chương trình công tác, các bộ phận, cá nhân xem xét kết quả, mức độ hoàn thành công việc báo cáo hiệu trưởng đồng thời điều chỉnh bổ xung nội dung công tác kì tới.
 2- Lãnh đạo các tổ chức, bộ phận xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của đơn vị mình.
CHƯƠNG IV: THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN
 Điều 20: Soạn thảo văn bản:
- Hồ sơ, văn bản của nhà trường gồm các loại:
            + Kế hoạch.
            + Tờ trình
            + Báo cáo
            + Các tài liệu cần thiết khác.
- Nội dung, thể thức văn bản phải tuân theo quy định hiện hành.
Điều 21: Thẩm quyền kí các loại văn bản:
- Tất cả các loại văn bản của nhà trường do Hiệu trưởng kí.
- Phó hiệu trưởng kí thay hiệu trưởng những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công và những vấn đề được hiệu trưởng uỷ quyền.
 Điều 22: Phát hành và công bố văn bản:
- Văn bản của hiệu trưởng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên được hiệu trưởng triển khai đúng đối tượng, đúng địa chỉ không quá hai ngày, kể từ ngày hiệu trưởng kí hoặc nhận được.
- Văn bản được ban hành phải được lưu trữ khoa học, cập nhật kịp thời.
 Điều 23: Kiểm tra thi hành văn bản:
- Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện văn bản trong toàn trường.
- Các tổ trưởng có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện văn bản của tổ viên.
- Các  văn bản cấp trên phải được hiệu trưởng triển khai kịp thời trong các buổi họp hội đồng sư phạm.
CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ HỘI HỌP- THÔNG TIN BÁO CÁO.
Điều 24: Tổ chức họp toàn thể Hội đồng sư phạm.
1- Chuẩn bị và triệu tập họp:
     - HĐSP họp mỗi tháng ít nhất 1 lần, thời gian triệu tập do hiệu trưởng qui định. hiệu trưởng chủ toạ phiên họp .
     - Các bộ phận chuyên môn, Đoàn - Đội, Công đoàn tổng hợp báo cáo trong cuộc họp
2 - Thành phần :
      Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dự đầy đủ, nếu vắng mặt phải có sự đồng ý của hiệu trưởng. Phiên họp chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 thành viên.
      Cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng ngắn hạn có quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp nhưng không có quyền biểu quyết.
3 - Trình tự :
 a) Kiểm diện và thông qua nội dung họp.
 b) Chủ toạ điều kiển phiên họp.
 c) Các thành viên thảo luận.
4 - Biên bản được ghi đầy đủ,chính xác. Thư kí hội đồng ghi biên bản.
Điều 25 : Họp lãnh đạo:
1.Ban giám hiệu thường xuyên hội ý, đảm bảo sự lãnh đạo công việc của nhà trường sát sao.
2. Chi uỷ, BGH, các trưởng đoàn thể và các tổ trưởng hàng tháng hội ý ít nhất một lần sau tiết 4, thứ 2.
Điều 26:  Họp tổ chuyên môn, văn phòng
      1.Tổ văn phòng họp giao ban 1 lần /tuần vào sáng thứ 2.
      2.Tổ chuyên môn họp 2 lần /tháng.
       Tổ trưởng quyết định thời gian họp khi họp báo cáo với hiệu trưởng trước 2 ngày để hiệu trưởng bố trí công việc.
       Nội dung họp tổ chuyên môn :
                  + Đánh giá công việc.
                  + Rút kinh nghiệm giờ dạy.
                    + Tổ chức chuyên đề.
                  + Bình xét thi đua.
                  + Triển khai kế hoạch hoạt động kì tiếp theo.
Điều 27: Họp tổ chủ nhiệm:
          Hàng tháng, tổ chủ nhiệm họp ít nhất 1 lần trước phiên họp HĐSP. Hiệu trưởng chủ trì phiên họp, tổng phụ trách chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá.
Điều 28 : Hội nghị bất thường :
          Trong trường hợp có việc đột xuất của trường hoặc triển khai gấp chỉ đạo của cấp trên, hiệu trưởng triệu tập các cuộc họp bất thường, thành phần tham dự và thời gian do hiệu trưởng quyết định.
Điều 29: Chế độ báo cáo :
     - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trưởng các đoàn thể, tổ trưởng phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với tổ trưởng và BGH.
     - Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các loại báo cáo với phòng GD&ĐT và cấp trên.
      - Tổ văn phòng có trách nhiệm tổng hợp ND báo cáo trình hiệu trưởng tập hợp.
Điều 30 :  Thực hiện quy chế dân chủ :
      - Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở theo văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành.
      - Những nội dung cần bàn bạc trong BGH.
+ Công tác tổ chức.
+ Phân công chuyên môn.
+ Kế hoạch của trường.
+ Giải quyết công việc đột xuất.
      - Những nội dung bàn bạc, lấy ý kiến tập thể lãnh đạo mở rộng:
          + Công tác tài chính, tài sản.
          + Thực hiện chế độ chính sách của giáo viên và học sinh.
          + Khen thưởng, kỷ luật giáo viên và học sinh.
      - Sau khi lấy ý kiến của lãnh đạo mở rộng, hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai các nội dung trên và lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đảm bảo phát huy trí tuệ tập thể và hiệu trưởng chỉ quyết định thực hiện khi có đại đa số thành viên dự họp nhất trí.
CHƯƠNG VI : CÔNG TÁC THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG
Điều 31: Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng :
      Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTĐKT hàng năm gồm các thành phần:
        - Trưởng ban: Hiệu trưởng.
        - Phó trưởng ban thường trực: Chủ tịch Công đoàn .
        - Phó trưởng ban : Phó hiệu trưởng.
        - Thư kí: Thư ký hội đồng
        - Các uỷ viên: Bí thư chi đoàn, các tổ trưởng,
Điều 32: Quy trình xét chọn thi đua : 
 
  1. Đăng kí thi đua :
         - Các tổ tập hợp danh sách giáo viên đăng kí thi đua.
          - Ban thi đua tổng hợp, thông qua Hội nghị công chức - viên chức hàng năm và cam kết thực hiện thi đua trong năm học.
 
  1. Quy trình xét chọn thi đua:
   * Nội dung: Thực hiện theo đúng hướng dẫn số 3517/SGD&ĐT-VP ngày 27/2/2009 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng.
   * Quy trình:
          - Căn cứ vào phiếu đánh giá xếp loại hàng tháng của cá nhân, tổ, lãnh đạo cấp trên.
      - Các tổ bình xét thi đua từng kỳ, cả năm học.
      - Họp ban thi đua xem xét trên cở sở thực tế và theo đề xuất của các tổ chuyên môn.
      - Họp toàn thể HĐSP, bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân.
   * Trong trường hợp khen thưởng đột xuất, hiệu trưởng triệu tập lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến biểu quyết.
3. Chế độ khen thưởng :
a) Thưởng Giáo viên tham dự các cuộc thi:
(Giáo viên dạy giỏi;Thiết kế bài giảng E-Learning)
- Đạt giải cấp Thành phố: Thưởng từ 500.000đ  
          - Đạt giải cấp huyện: Giải nhất: Thưởng từ 300.000đ; Giải nhì: 200.000đồng; Giải 3: 150.000đồng; Giải khuyến khích: 100.000đồng
b) Thưởng giáo viên có học sinh đạt giải các cuộc thi cấp Thành phố.
    + 500.000đ/ 1 HS đạt giải Nhất cụm
    + 400.000đ/ 1 HS đạt giải Nhì  
    + 300.000đ/ 1 HS đạt giải Ba
    + 200.000đ/ 1 HS đạt giải KK
(Nếu các em dự thi theo tập thể thì giải thưởng theo tập thể)
c) Thưởng GV có học sinh đạt giải các cuộc giao lưu cấp cụm trong huyện:
          + GV phụ trách có HS đạt giải thủ khoa hoặc giải Nhất: 100.000đ/1hs
          + GV phụ trách có HS giải Nhì: 80.000đ/1hs
          + GV phụ trách có HS giải ba:   50.000đ/1hs
          + GV phụ trách có HS đạt các giải còn lại: 40.000đ/1hs.
          *Nếu lớp nào có học sinh dự thi theo cụm trường đạt giải toàn đội Mức thưởng như sau: Nhất đoàn thưởng toàn đoàn 100.000đồng; Nhì: 80.000đồng; ba: 50.000đồng.Thưởng chung toàn đoàn.
(Nếu các em dự thi theo tập thể thì giải thưởng theo tập thể)
d) Thưởng GV có SKKN đạt giải
+ 300.000đ/ 1SKKN loại A cấp huyện
+ 250.000đ/ 1SKKN loại B cấp huyện
+ 220.000đ/ 1SKKN loại C cấp huyện
+ 200.000đ/1SKKN Không xếp loại và đạt SKKN cấp huyện thưởng:
e) Khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên: Hoàn thành nhiệm vụ và khen cao sau mỗi đợt thi đua, tổng kết năm học được thực hiện theo chế độ hiện hành.
CHƯƠNG VII: GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ
HỌC SINH VI PHẠM
Điều 33: Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
          - Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân thực hiện giải quyết đơn thư  theo đúng qui định của pháp luật.
          - Chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong việc giải quyết đơn thư.
          - Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.
          - Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và phòng GD&ĐT về tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tố cáo kéo dài.
          - Phối hợp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cá nhân, học sinh, giáo viên của trường.
          - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận của các cấp có thẩm quyền về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Điều 34: Trách nhiệm của các thành viên khác :
          - Ban chấp hành Công đoàn nhà trường có trách nhiệm gần gũi, nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên.
          - Các tổ trưởng có trách nhiệm tìm hiểu, giải quyết các việc có liên quan đến thành viên tổ mình và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về tính xác thực thông tin đó.
          - Tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin học sinh vi phạm, đề xuất với hiệu trưởng biện pháp, hình thức xử lý học sinh vi phạm.
CHƯƠNG VIII:  CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Điều 35 : Giải quyết chế độ :
1. Chế độ tham quan, học tập:
          - CBGV đi học tập dài ngày theo điều động của cấp trên được hưởng lương và phụ cấp 100% nếu thời gian không quá 1 tháng, chỉ được hưởng nguyên lương (không có phụ cấp)
          - Nếu nhà trường tổ chức tham quan cho CBGV thì chế độ CBGV được hưởng như sau:
            + Nhà trường hỗ trợ tối thiểu bằng 50% tổng kinh phí bình quân chuyến đi của mỗi người.
            + Những CBGV không đi tham quan được nhà trường mua quà tặng sau chuyến đi bằng 20% số tiền nhà trường đã chi cho mỗi người đi.
       Quü  th¨m quan  trÝch tõ quü nhµ tr­êng vµ quü c«ng ®oµn.
            2. Chế độ hưu trí :
          - CBGV khi nhận được quyết định nghỉ hưu theo QĐ của UBND Huyện được nhà trường tạo điều kiện tối đa
          - Được nhà trường & Công đoàn tặng quà giá trị bằng 1.000.000đ.
          - Được nhà trường mời dự ngày lễ 20/11..
3. Chế độ nghỉ ốm, việc riêng:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ ốm, nghỉ có việc riêng nhất thiết phải báo cáo BGH.
          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ ốm được nhà trường bố trí nghỉ tối đa 3 ngày, nếu ốm đau dài hạn phải bàn giao chuyên môn cho tổ và phải có đầy đủ thủ tục hưởng BHXH.
          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ việc riêng cần báo cáo cụ thể tính chất công việc để BGH xem xét giải quyết .
4. Chế độ công tác phí:
          - Nhà trường bố trí công việc và thanh toán công tác phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có đầy đủ thủ tục hợp lệ .
          - Nhà trường thanh toán tiền xe ô tô trong trường hợp cán bộ, giáo viên đi giải quyết công việc của nhà trường theo quyết định của hiệu trưởng cho từ 5 người của nhà trường trở lên.
5. Chế độ hiếu hỉ: BCH Công Đoàn chịu trách nhiệm, trong trường hợp cần bổ sung kinh phí cần phối hợp với nhà trường để giải quyết.
          - Th¨m th©n nh©n CBGV,NV vµ b¶n th©n CBGV,NV bÞ èm: 200.000 ®Õn 300.000®/ ng­êi. (Do BCH C«ng ®oµn tù xem xÐt, c©n ®èi cho hîp lý.)
          - Nh÷ng ng­êi th©n CBGV,NV c­íi     : 300.000®/ ng­êi
          - Nh÷ng CB-GV,NV trong tr­êng c­íi : 500.000®/ng­êi
          - Tø th©n phô mÉu qua ®êi                    : 1 vßng hoa + 500.000 ®
          - §éng viªn con CB, GV, NV ®ç §H    : 200.000®.
Quü  th¨m hái trÝch tõ quü nhµ tr­êng vµ quü c«ng ®oµn.
CHƯƠNG IX : THI HÀNH
Điều 36: Quy chế này được thông qua hội nghị viên chức nhà trường ngày            05/10/2018 và có hiệu lực với mọi thành viên trong trường kể từ ngày kí ban hành.
          Trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp .
Điều 37: Quy chế này là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại các thành viên trong trường trong quá trình thi đua, công tác.
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                        Nguyễn Thị Quyên

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tư liệu giáo dục
Gửi lên:
08/11/2018 15:08
Cập nhật:
08/11/2018 15:08
Người gửi:
thsaisonb
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
147.50 KB
Xem:
20
Tải về:
0
  Tải về
Từ site TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI SƠN B:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

29

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 17 | lượt tải:19

6a

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Thành Phố Hà Nội năm 2019

Thời gian đăng: 03/04/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:30

4282

4282

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:12

3672

3672

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:10

1323

1323

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:12

479

479

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:12

380

380

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:12

151

151

Thời gian đăng: 28/03/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:8

788-Sl-UBND

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên tiểu học,mầm non từ hạng IV lên hạng III năm 2018

Thời gian đăng: 11/12/2018

lượt xem: 35 | lượt tải:18

HDWEB

Hướng dẫn quản trị website nhà trường

Thời gian đăng: 30/11/2018

lượt xem: 34 | lượt tải:23
File mới
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay1,636
  • Tháng hiện tại39,402
  • Tổng lượt truy cập616,765
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây