Tìm kiếm văn bản

Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2018 - 2019

Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2018- 2019

Số kí hiệu  Số: 12/KH - THSSB
Ngày ban hành 18/10/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận

Nội dung

       UBND HUYỆN QUỐC OAI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI SƠN B
       

           Số: 12/KH - THSSB
 
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Sài Sơn ,ngày  9  tháng 10  năm 2018
                                                            KẾ HOẠCH
                     Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
                                                       Năm học 2018- 2019

 
Căn cứ Quyết định  4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phố thông.
Thực hiện kế hoạch số 4079/KH-SGDĐT ngày 26/09/2018 về triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn trong Nhà trường.
Thực hiện kế hoạch số 46/KH-PGD&ĐT ngày 05/10/2018 về xây dựng
trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích .Năm học 2018- 2019
Trường Tiểu học Sài Sơn B  xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng
chống tai nạn thương tích năm học 2018- 2019 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
-Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, liên tục để từng
bước hạn chế tai nạn thương tích thương tích cho học sinh trong học tập, sinh hoạt tại trường và gia đình.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn
giao thông, phòng cháy nổ, thực hiện an toàn khi sử dụng các thiết bị điện; Dần đưa các quy định vào cuộc sống một cách thiết thực, tạo ý thức tự giác, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác lao động và học tập thường ngày.
- Phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn triển khai kế hoạch phòng
chống tai nạn thương tích đồng bộ, phù hợp với trường với địa phương.
- Xây dựng “nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” tạo kỉ cương nề
nếp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cho học sinh.
- Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích là hoạt
động đòi hỏi ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường. Là công cụ để nhà trường tự đánh giá, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh.
- Các hoạt động của nhà trường rất thiết thực,hiệu quả, không hình thức.
Mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, mỗi lớp, mỗi chi đội phải thực sự là nòng cốt trong việc tuyên truyền và thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, tiến tới xây dựng nhà trường là nơi thực sự an toàn cho học sinh.
II. Mục tiêu cụ thể
Trong nhà trường có cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học
được tập huấn, nâng cao năng lực nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cấp cứu tai nạn thương tích. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích mà các nguyên nhân chủ yếu là: Ngã, hóc, sặc, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, đuối nưóc, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, tai nạn giao thông.có  đầy đủ thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác sơ cấp cứu ban đầu tại trường học.
 Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác PCTNTT, xây dựng trường học an toàn đến 100% học sinh và giáo viên.
           Nhà trường có cán bộ chuyên trách y tế trường học, hàng năm được tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu trong trường học.
 Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt
động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh.
 100% học sinh được khám sức khỏe đầu năm học.
 Duy trì  để bếp ăn tập thể “ Bếp ăn đủ điều kiện an toàn thực phẩm”
 Phấn đấu không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong nhà trường
 Phấn đấu để nhà trường đạt” trường học an toàn, phòng chống tai nạn
thương tích”
III. Nôi dung và giải pháp
1. Công tác tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương,
kế hoạch của thành phố, của huyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sử dụng thiết bị điện an toàn, phòng chống đuối nước cho học sinh;
- Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi Luật an toàn giao thông; Luật chăm
sóc giáo dục trẻ em; Luật phòng cháy chữa cháy; Luật phòng chống ma túy, chống bạo lực học đường;
- Tuyên truyền văn hóa khi tham gia giao thông, các quy tắc an toàn
trong phòng chống cháy nổ, an toàn khi sử dụng các thiết bị điện;
- Xây dựng góc tuyên truyền tại nhà trường và các nhóm, lớp nhằm giúp
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh hiểu sâu hơn về công tác xây dưng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;
- Phối hợp giữa các tổ nhóm nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin truyển thông và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng PCTNTT, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
- Tăng cường tuyên truyền PC TNTT trong các đợt trọng điểm: Tháng An toàn gia thông, Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tháng hành động vì trẻ em, ngày Sức khoẻ thế giới...
- Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong
trào thi đua, phê phán các hành vi trái với quy định, thiếu văn minh... tổ chức các hoạt động thông qua chương trình ngoại khó, các buổi sinh hoạt tập thể nhằm thu hút các lực lượng của nhà trường, các em học sinh và phụ huynh cùng tham gia.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng trường học an toàn,
phòng chống tai nạn thương tích
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai
nạn, thương tích trong trường học;
- Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt phòng, chống tai nạn, thương
tích. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh;
- Thường xuyên rà soát, loại bỏ các yếu tố gây ra tai nạn, thương tích.
Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp như: Tai nạn giao thông, ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc, đánh nhau, bạo lực...
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, phụ huynh
học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích tại trường học;
- Thực hiện giảng dạy tích hợp các nội dung về an toàn giao thông,
phòng chống cháy nổ, xây dựng trường học an toàn, thân thiện trong các tiết sinh hoạt tập thể, các giờ học chính khóa;
- Xây dựng tủ sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu cho công tác giáo dục
phòng chống tai nạn thương tích, tạo điều kiện cho học sinh tích cực
tham gia vào công tác này;
- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các cán bộ, giáo viên về mọi
nội dung phòng chống tai nạn thương tích;
- Các nhà trường phối hợp với lực lượng an ninh địa phương để giải
quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường;
- Khuyến khích các nhà trường tổ chức dạy bơi cho học sinh, tuyên
truyền phòng chống đuối nước;
- Triển khai thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính
phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong trường.
V. Tổ chức thực hiện
1. Đối với nhà trường.
 Thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học. Trưởng ban chỉ đạo là
Hiệu trưởng, phó ban thường trực là cán bộ y tế trường học và các thành viên khác;
           Xây dựng kế hoạch về công tác Phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn trong Trường Tiểu học Sài Sơn B.
 Chỉ đạo, triển khai thực hiện tới các đơn vị tổ nhóm trong Nhà trường; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kịp thời tuyên dương khen thưởng những tcá nhân,tập thể, đạt thành tích xuất sắc và tổng hợp kết quả báo cáo gửi về PGD&ĐT đúng thời gian quy định.
 Chỉ đạo đưa công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn đưa vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị tổ, là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua về công tác y tế trường học.
2. Đối với các đơn vị tổ.
 Căn cứ kế hoạch của Nhà trường , xây dựng Kế hoạch chương trình hoạt động của tổ, lớp mình về công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn trong năm học 2018 – 2019.
 Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch.
 Tổng hợp báo cáo về bên chuyên môn Nhà trường trước 15/5/2019
  Nhà trường gửi kế hoạch về PGD&ĐT trước ngày 25/5/2019.
           Trên đây là kế hoạch hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2018 – 2019. Đề nghị các tổ chuyên môn, cán bộ - nhân viên và học sinh trong nhà trường có trách nhiệm triển khai & thực hiện Kế hoạch.
Nơi nhận
  - Phòng GD& ĐT huyện(để báo cáo)
 -  Bộ phận CM
 -  Các tổ CM (thực hiện)
 - Lưu VP
                     HIỆU TRƯỞNG
                   NGUYỄN THỊ QUYÊN
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Cơ quan ban hành
Video
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại39,418
  • Tổng lượt truy cập616,781
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây